Regulamin usługi

Opublikowano przez

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał
zakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych.

Regulamin usługi promocyjnej „Xtra numer 2”
obowiązuje od 28.11.2011 r.

Jak skorzystać z Usługi

1. Z usługi promocyjnej „Xtra numer 2” (zwanej dalej lub „usługą”) mogą korzystać Abonenci (z wyłączeniem ofert na podstawie, których P4 świadczy Usługi Telekomunikacyjne dostępu do internetu), Abonenci korzystający z ofert typu mix oraz Użytkownicy (z wyłączeniem ofert na podstawie których P4 świadczy Usługi Telekomunikacyjne dostępu do Internetu) zwani w dalszej części niniejszego Regulaminu łącznie „użytkownikami”

2. Aby skorzystać z usługi, należy ją uruchomić na zasadach opisanych poniżej.

Szczegóły dotyczące Usługi

3. Usługa umożliwia uruchomienie przez użytkownika maksymalnie 10 dodatkowych numerów komórkowych (zwanych „Xtra numerami”) przypisanych do Numeru MSISDN (numeru telefonu) z którego użytkownik korzysta na podstawie zawartej z P4 Umowy.

4. Połączenia (głosowe, video, SMS-y) wykonywane na Xtra numer zostaną przekierowane z Xtra numeru na Numer MSISDN (numer telefonu) z którego użytkownik korzysta na podstawie zawartej z P4 Umowy.

Uruchomienie Xtra numeru

5. Aby uruchomić usługę należy wysłać Bezpłatny SMS o treści START lub S pod numer 19872 (1XTRA). Spowoduje to przydzielenie Xtra numeru i uruchomienie jego cyklicznej prenumeraty co 30 dni od dnia przydzielenia Xtra numeru. Za przydzielenie jednego Xtra numeru i każdorazowo za jego prenumeratę pobierana jest opłata w wysokości 3 zł netto (3,69 zł z VAT). W przypadku Oferty „Lubię to” opłata za przydzielenie jednego Xtra numeru i każdorazowo za jego prenumeratę pobierana jest opłata w wysokości 1 zł netto (1,23 zł z VAT).

6. Xtra numer jest przydzielany losowo i jest on aktywny aż do momentu dezaktywacji.

7. Xtra numer przydzielany jest w ciągu 15 minut od wysłania SMSa, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu. W przypadku Użytkowników i Abonentów korzystających z ofert typu Mix warunkiem przydzielenia Xtra numeru i jego prenumeraty jest posiadanie środków na koncie w wysokości odpowiadającej opłacie (lub jej wielokrotności odpowiadającej ilości Xtra numerów) wskazanej w pkt 5 niniejszego regulaminu.

8. Można mieć uruchomionych jednocześnie do 10 Xtra numerów. Każdemu z Xtra numerów, w zależności od kolejności przyznawania nadawane jest oznaczenie literowe od A do J. W celu sprawdzenia jakie oznaczenie literowe (od A do J) otrzymał dany Xtra Numer oraz jaki jest status Xtra numeru (zawieszony, aktywny), należy wysłać Bezpłatnego SMS-a pod numer 19872 (1XTRA) o treści NUMERY lub N.
P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych.

Zawieszanie działania Xtra numeru

9. Zawieszenie Xtra numeru powoduje zaprzestanie przekierowania połączeń na Numer MSISDN (numer telefonu) klienta. W takim przypadku Xtra numer nadal jest przypisany do Numeru MSISDN (numeru telefonu) aż do momentu jego dezaktywacji.

10. Aby zawiesić usługę należy wysłać Bezpłatnego SMS-a pod numer 19872 (1XTRA) o treści ZAWIES lub w przypadku gdy użytkownik uruchomił więcej niż jeden Xtra numer, o treści ZAWIES od A do J (patrz pkt 8 jak sprawdzić oznaczenie literowe dla danego Xtra Numeru) (np. ZAWIES F).

11. W celu zawieszenia usługi w odniesieniu do wszystkich Xtra numerów przypisanych do danego Numeru MSISDN (numeru telefonu) należy wysłać Bezpłatnego SMS-a o treści ZAWIES X.

12. Okres zawieszenia nie powoduje wyłączenia prenumeraty naliczającej opłaty.

Wznawianie działania Xtra numeru

13. Wznowić można tylko Xtra numer, który jest w stanie zawieszenia.

14. Aby wznowić działanie Xtra numeru w przypadku gdy użytkownik uruchomił tylko jeden Xtra numer należy wysłać Bezpłatnego SMS-a pod numer 19872 (1XTRA) o treści WZNOW. W przypadku gdy użytkownik uruchomił więcej niż jeden Xtra numer i chce wznowić działanie jednego lub kilku wybranych Xtra numerów, wysyła Bezpłatnego SMS-a o treści WZNOW po czym po spacji wpisuje wybraną literę od A do J (patrz pkt 8 jak sprawdzić oznaczenie literowe dla danego Xtra Numeru) (np. WZNOW F).

15. W celu wznowienia wszystkich Xtra numerów przypisanych do danego Numeru MSISDN (numeru telefonu) należy wysłać z niego Bezpłatnego SMS-a o treści WZNOW X pod numer 19872 (1XTRA).

16. Wznowienie działania Xtra numeru/Xtra Numerów powoduje przywrócenie przekierowań połączeń na Numer MSISDN (numer telefonu) aż do momentu deaktywacji Xtra numeru/Xtra numerów.

Deaktywacja (wyłączenie) Xtra numeru

17. Aby wyłączyć Xtra numer w przypadku gdy użytkownik uruchomił tylko jeden Xtra numer należy wysłać Bezpłatnego SMS-a pod numer 19872 (1XTRA) o treści STOP. W przypadku gdy użytkownik uruchomił więcej niż jeden Xtra numer i chce wyłączyć jeden lub kilka wybranych Xtra numerów, wysyła Bezpłatnego SMS-a o treści STOP po czym bez spacji wpisuje wybraną literę od A do J (patrz pkt 8 – jak sprawdzić oznaczenie literowe dla danego Xtra Numeru) (np. STOP F).

18. Aby wyłączyć wszystkie Xtra numery przypisane do danego Numeru MSISDN (numeru telefonu) należy wysłać z niego Bezpłatnego SMS-a o treści STOP X pod numer 19872 (1XTRA).

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych.

19. Po wyłączeniu Xtra numeru, numer ten staje się nieaktywny, a połączenia z wyłączonego Xtra numeru nie są przekierowywane na Numer MSISDN (numer telefonu) do którego były przypisane.

20. W przypadku wyłączenia Xtra numeru zgodnie z pkt. 17-19 nie ma możliwości ponownego włączenia tego samego Xtra numeru. W przypadku gdy użytkownik wyłączy Xtra numer przed upływem okresu ważności prenumeraty, opłata za niewykorzystany okres ważności nie jest zwracana oraz okresy te nie przechodzą na ewentualnie inne włączone Xtra numery.

21. Wyłączony Xtra numer może trafić do puli wolnych numerów w usłudze najwcześniej po 180 dniach.

22. Deaktywacja Xtra numeru nastąpi również w przypadku braku środków na koncie lub zawieszeniu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora

Inne komendy

23. Aby uzyskać skróconą informację o Usłudze, należy wysłać Bezpłatnego SMS-a pod numer 19872 (1XTRA) o treści INFO.

24. Dostępne komendy oraz skrócone opisy komend w Usłudze można uzyskać wysyłając SMS-a pod Bezpłatny numer 19872 (1XTRA) o treści POMOC lub H.

Dodatkowe informacje

25. Jedyną funkcjonalnością Xtra numeru jest przekierowanie połączeń głosowych oraz video i SMS-ów na Numer MSISDN (numer telefonu) użytkownika. Oznacza to, że z Xtra numeru nie można wykonywać jakichkolwiek połączeń, wysyłać SMS-ów, MMS-ów, korzystać z transmisji danych ani z jakichkolwiek innych Usług Telekomunikacyjnych, w tym z usługi Zbieraj Minuty.

26. Użytkownik Usługi nie może przenieść Xtra numeru na inną osobę, nie może przenieść Xtra numeru do innej sieci, jak również nie może przenosić Xtra numeru między ofertami abonamentowymi i przedpłaconymi. MSISDNy wykorzystywane dla Xtra numerów służą jedynie do korzystania z usługi opisanej w niniejszym regulaminie.

27. Usługa działa w roamingu międzynarodowym, z zastrzeżeniem, że połączenia inicjowane na Xtra Numer w roamingu międzynarodowym, a następnie przekierowane i odebrane na Numerze MSISDN (numerze telefonu) spowodują każdorazowo naliczenie opłaty zgodnej z Cennikiem oferty, z której korzysta użytkownik, jak za odebranie połączenia w roamingu międzynarodowym (przekierowanie połączenia z Xtra numeru jest Bezpłatne).

28. Skorzystanie z Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych.

29. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczeni usługi w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zakończenie świadczenia usługi nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zakończeniu świadczenia usługi zostanie opublikowana na www.xtra.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych.

30. Niniejszy regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.xtra.play.pl oraz www.play.pl. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminach Usług Telekomunikacyjnych i Cennikach ofert, z których korzysta użytkownik.

31. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami dokumentów, o których mowa w pkt 31 powyżej, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały charakter nadrzędny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawarte odpowiednio w dokumentach, o których mowa w pkt 31 niniejszego regulaminu.

32. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

33. Skorzystanie z usługi oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu.